Paper holder: ST3C

Paper holder: ST3C-ST3C

Paper holder: ST3C

Brand: Riobel
SKU: ST3C
Series: Paradox
Finish: Chrome
$72.75